انجام پایان نامه گفتار درمانی | نمونه فصل 5

انجام پایان نامه گفتار درمانی | نمونه فصل 5

انجام پایان نامه گفتار درمانی : مقدمه

انجام پایان نامه گفتار درمانی حاضر با هدف بررسي اثرات درمان لكنت با برنامه افزايش تدريجي طول و پيچيدگي گفته (GILCU) بر كاهش نارواني گفتار كودكان دبستاني 11-6 سال مبتلا به لکنت انجام شد و اثرات آن با درمان سنتي مقايسه گرديد.اين مطالعه به بررسي تاثير مداخله برنامه ي درماني GILCU در افراد گروه آزمايش و مقايسه نتايج با مداخله سنتي در افراد گروه كنترل پرداخته است و در نهايت نتايج مداخله در متغيرهاي مختلف برحسب نتايج آماري ارائه گرديد.
در اين فصل به بحث پيرامون نتايج بدست آمده در فصل 4 و مقايسه نتايج با پژوهش هاي موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت. در پايان نيز محدوديت هاي موجود در روند انجام پایان نامه گفتار درمانی  حاضرو پيشنهاداتي كه مي تواند به پژوهش هاي بعدي كمك كند، ارائه مي گردد.

بحث و بررسي يافته ها

5-2-1 بررسي و تحليل پاسخ سوالات پژوهش 
5-2-1-1 پاسخ به سوال اول پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي درصد هجاهاي لکنت شده در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
در انجام پایان نامه گفتار درمانی حاضر باتوجه به جداول 4-2،4-24 و 4-56 ميانگين درصد هجاهاي لكنت شده در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.
 5-2-1-2  پاسخ به سوال دوم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي ميانگين ديرش لكنت در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
در اين پژوهش باتوجه به جداول 4-12،4-43 و4-65 ميانگين ديرش لكنت در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.
5-2-1-3 پاسخ به سوال سوم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU برروي رفتارهاي فيزيكي همراه در كودكان دبستاني 11-6 ساله مبتلا به لكنت در خواندن، تك گويي و گفتار محاوره اي مشهود است؟
در اين پژوهش با توجه به جداول 4-19،4 -50، 4-73 ، رفتارهاي فيزيكي همراه در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثربخشي درمان مي باشد.
5-2-1-4 پاسخ به سوال چهارم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU بر روي ميزان   SSI-3 دركودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
در اين پژوهش با توجه به جداول 4-81،4-89 و4-97،  ميزان SSI-3 در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.
5-2-1-5  پاسخ به سوال پنجم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با روش هاي سنتي بر روي درصد هجاهای لکنت شده در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
در اين پژوهش  با مقایسه بین جداول 4-3 و 4-9 در می يابیم درصد هجاهاي لكنت شده با اجراي روش درماني GILCU  در مقايسه با روش هاي سنتي  در سطح تك گويي بيشتر كاهش يافته است كه اين امر كارآمد بودن درمان مورد نظر را نشان مي دهد.همچنين با مقایسه بین جداول 4-25 و  4-40 در می يابیم مقدار پیشرفت بیشتر بوده واين نوع درمان در این گروه در سطح گفتار کارآمدتر می باشد. در ادامه با توجه به جدول 4-62 تفاوت معناداری در بین میانگین های درصد هجاهاي لكنت شده  در هر كدام از گروه ها وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه یکسان بوده و این امر اثر گذاری یکسان هر دو روش درماني GILCU و سنتي را درسطح خواندن را نشان می دهد.
5-2-1-6 پاسخ به سوال ششم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU درمقايسه با روش هاي سنتي بر روي ميانگين ديرش لكنت در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در خواندن، تک گویی و گفتار محاوره ای مشهود است؟
دراين پژوهش با توجه به جدول 4-16 در می يابیم تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح تك گويي وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد ازدرمان هاي مربوطه، میانگین های بدست آمده برای دو گروه تفاوتی نداشته و این امر نشان می دهد درمان هاي بکار گرفته شده تاثیر یکسانی دارد. همچنين با توجه به جدول 4-47 نيز تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح گفتار وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد ازدرمان هاي مربوطه، میانگین های بدست آمده برای دو گروه در سطح مذكور تفاوتی نداشته و این امر نشان می دهد درمان هاي بکار گرفته شده در هردو گروه تاثیر یکسانی دارد. در ادامه جدول 4-70 نشان می دهد 
مقدار میانگین در گروه آزمايش بيشترکاهش یافته که نشان مي دهد اجراي روش درماني GILCU بیشتر کارآمدتر می باشد.
5-2-1-7پاسخ به سوال هفتم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU در مقايسه با روش هاي سنتي بر روي بر روي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟
در اين پژوهش با توجه به جدول 4-23، تفاوت معناداری در بین میانگین های دو گروه  در سطح تك گويي وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان میانگین های بدست آمده برای دو گروه با دو روش درماني GILCU وروش درماني سنتي تفاوتی نداشته و این امر بیان می کند درمان های بکار گرفته شده در هردو گروه تاثیر یکسانی دارد. همچنين با توجه به جدول 4-54، تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح گفتار وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد ازدرمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه تفاوتی نداشته و این امر بیان می کند درمان هاي بکار گرفته شده در هردو گروه تاثیر یکسانی دارد. در ادامه با توجه به جدول 4-77، تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح خواندن وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه کنترل و آزمايش تفاوتی نداشته و این امر بیان می کند روش هاي درماني بکار گرفته شده در هردو گروه آزمايش و کنترل تاثیر یکسانی دارند.
5-2-1-8 پاسخ به سوال هشتم پژوهش: آيا اثربخشي روش درماني GILCU در مقايسه با روش هاي سنتي بر روي بر روي ميزان SSI-3 در كودكان دبستاني 11-6 ساله  مبتلا به لکنت در تک گویی و گفتار محاوره ای و خواندن مشهود است؟
در اين پژوهش با توجه به جدول 4-85، تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح تك گويي وجود داشته و این موضوع نشان می دهد بعد ازدرمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه کنترل و آزمايش متفاوت بوده و این امر اثر گذاری روش درماني GILCU را در سطح مذكور را  نشان می دهد. همچنين با توجه به جدول 4-93، تفاوت معناداری در بین میانگین های دوگروه در سطح گفتار وجود نداشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه تفاوتی نداشته و این امر نشان می دهد درمان هاي بکار گرفته شده در هردو گروه تاثیر یکسانی دارد. در ادامه با توجه به جدول 4-100 تفاوت معناداری در بین میانگین های دونمونه در سطح خواندن وجود داشته و این موضوع نشان می دهد بعد از درمان هاي مربوطه میانگین های بدست آمده برای دو گروه متفاوت بوده  و این امر بیان می کند روش درماني GILCU موثر واقع شده است.
5-2-2 بحث و بررسي نتايج حاصل از برنامه درماني GILCU  در كودكان گروه آزمايش
5-2-2-1 بررسي ميزان درصد هجاي لكنت شده در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درماني GILCU ميزان درصد هجاي لكنت شده ي كمتري را بعد از درمان در هر سه سطوح نشان دادند. 
5-2-2-2 بررسي ميانگين ديرش لكنت در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درمانيGILCU  ميانگين ديرش لكنت در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.
5-2-2-3 بررسي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله 
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درمانيGILCU  رفتارهاي فيزيكي همراه در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثربخشي درمان مي باشد.
5-2-2-4 بررسي ميزان SSI-3  در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله 
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درمانيGILCU  ميزان SSI-3 در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.
5-2-3 بحث و بررسي نتايج حاصل از روش هاي درماني سنتي در كودكان در گروه كنترل 
5-2-3-1 بررسي ميزان درصد هجاي لكنت شده در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درماني سنتي ميزان درصد هجاي لكنت شده ي كمتري را بعد از درمان در هر سه سطوح نشان دادند.
5-2-3-2 بررسي ميانگين ديرش لكنت در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله
 در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درماني سنتي  ميانگين ديرش لكنت در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد
5-2-3-3 بررسي ميزان رفتارهاي فيزيكي همراه در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله 
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درماني سنتي  رفتارهاي فيزيكي همراه در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثربخشي درمان مي باشد
5-2-3-4 بررسي ميزان SSI-3  در سه موقعيت مونولوگ، گفتار و خواندن، قبل و بعد از مداخله 
در پژوهش حاضر كودكان درمان شده با  روش درماني سنتي  ميزان SSI-3 در تمامي سطوح از جمله تك گويي، گفتار و خواندن قبل و بعد از درمان متفاوت بوده است كه اين امر نشان دهنده اثر بخشي درمان مي باشد.

نتيجه گيري 

نتايج انجام پایان نامه گفتار درمانی حاضر نشان مي دهد كه برنامه درماني GILCU يك روش درماني موثر در كاهش لكنت در كودكان دبستاني 11-6 سال مي باشد. طي گزارشات والدين، كودكان از اين نوع درمان لذت برده و تشويق و تحريك مي شدند. طبق اظهارات بسياري از والدين كودكانشان در نتيجه درمان، با اعتماد به نفس تر و پرحرف تر شده بودند. بنابر اين اين برنامه باعث افزايش ميزان رواني گفتار در كودكان گروه آزمايش و مهمتر از آن حفظ رواني گفتار در آنها شده است. عواملي مانند افزايش اعتماد به نفس در كودكان، تقويت و تمركز بر گفتار روان و بدون لكنت در پيشرفت و پيش آگهي بيشتر براي حفظ رواني موثر بود.در مقايسه با كودكان گروه آزمايش، ميزان لكنت در گروه كنترل نيز كاهش يافت. در كودكان گروه كنترل تقويتي روي گفتارروان كودك صورت نگرفت. بنابراين دنبال كردن روند درماني هر دو گروه بهترين شيوه اي است كه كاهش پايدار لكنت در هر دو گروه را مشخص خواهد كرد. در ابتداي پژوهش چنين تصور مي شد كه ميزان كاهش نارواني با روش درماني GILCU بسيار چشمگيرتر از درمان با روش هاي سنتي باشد. ولي بر اساس نتايج آماري بدست آمده اينگونه نبود و كودكان گروه كنترل و درمان شده با روش هاي سنتي نيز كاهش نارواني را نشان دادند. اين احتمال وجود دارد كه تغييرات و كاهش لكنت با انجام مداخله GILCU پايدارتر از مداخلات سنتي باشد. علت اين مساله افزايش انگيزه كودكان در صحبت نمودن و كاهش ترس و اضطراب در كودكان تحت مداخله با روش درماني GILCU مي باشد. با وجود اين لازم است كه اين پژوهش را در سالهاي بعدي نيز دنبال كرده و ميزان پايداري كاهش لكنت در دو گروه آزمايش و كنترل مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم .

محدوديت ها در انجام پایان نامه گفتار درمانی حاضر

1.    با توجه به زمان بر بودن اين روش در دامنه زماني 22 ماه در طول 3 مرحله ايجاد، انتقال و تثبيت، پژوهشگر صرفاً به اجراي مرحله ايجاد اكتفا نمود.  
2.    محدودیت‌ دیگر در انجام پایان نامه گفتار درمانی حاضر، صرف وقت زياد جهت هماهنگي با آموزش و پرورش، جلب رضايت اولياي مدرسه و والدين كودكان بود.
3.    بدليل مخالفت تمامي والدين كودكان جهت فيلم برداري ، ثبت رفتارهاي فيزيكي همراه در هر كدام از سطوح گفتاري به صورت همزمان با ثبت گفتار توسط ابزار mp3 صورت گرفت.

پيشنهادات

1. انجام مداخله درماني  مورد نظر به صورت كامل(ايجاد، انتقال،تثبيت)
2. مقايسه اثربخشي روش درماني مورد نظر با ساير روش ها در مرحله تثبيت
3. مقايسه طول و پيچيدگي گفته هاي دو گروه كودكان با گفتار طبيعي و كودكان همراه با لكنت در رنج سني مختلف 
4. طراحي مداخله درماني سازمان يافته مبتني بر اين روش براي گروه كودكان همراه با لكنت در سن دبستان 
5. مقايسه اثربخشي روش درماني مورد نظر با ساير روش ها طي دوران پيگيري و تعيين ميزان برگشت لكنت بعد از اتمام برنامه هاي درماني

۱۴۰۳/۰۱/۲۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

در این بخش که با هدف آموزش انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ک [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی در این بخش سعی در ا [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
|
سینا
انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه سیستم گرایش الکترونیک را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش [...]

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب