انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه | نمونه نتیجه گیری

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه | نمونه نتیجه گیری

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه: نتیجه گیری

توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع شود ( کوسیس ، 2000) و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود ( کووان و ایکان، 2005) . بدین منظور باید برنامه ریزی هایی مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری در یک مقصد خاص صورت پذیرد، از جمله روش هایی که می توان به وسیله آن با صرف هزینه کمتر و به نحو بسیار مؤثرتر به این هدف نائل شد، کمک گرفتن از جامعه محلی می باشد بر همین اساس در انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر سعی بر بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار با استفاده از سرمایه اجتماعی موجود بین ساکنین، انجام گرفت. در ادامه یافته های حاصل از انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر به صورت کلی بیان می شود.
نتایج حاصل از انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر تایید کننده کارهای پیشین انجام شده است و نشان می دهد که سرمایه اجتماعی می تواند سبب دستیابی به توسعه پایدار شود (پارک و همکاران،2012 ، مکبث و همکاران 2004، سلمانی و همکاران، 1389).
همانطور که نتایج تحقیق در فصل 4 نشان داد، همکاری در بین ساکنان دارای بیشترین تاثیر برای دستیابی به توسعه پایدار می باشد که پارک و همکاران نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند. پس لازم است این شاخص در بین مردم بیشتر تقویت شود. از جمله کارهایی که می توان انجام داد و مردم به صورت ضمنی در سوالات پرسشنامه نیز به آن اشاره کردند برگزاری جلسات منظم در خصوص برنامه ریزی گردشگری با شورای ده می باشد.
زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود. حسن انجام کار و همکاری ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون همکاری، حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد. سرمایه اجتماعی، مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثر بخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند ضمن اینکه اعتماد و عمل متقابل ، همکاری را  از طریق کاهش هزینه های معامله افزایش می دهد.
نمودار مربوط به توزیع سنی افراد حاکی از میانگین سنی بالای افراد روستاست، آگاه بودن از نیاز های خاص این گروه که طیف وسیعی از جامعه محلی را تشکیل می دهند و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری به نحوی که بتواند پاسخگوی این نیاز ها باشد، می تواند زمینه ساز رضایت بیشتر مردم از توسعه گردشگری و کمک آنها برای دستیابی به توسعه پایدار شود.
فعالیت اصلی مردم روستای ابیانه باغداری است که اکثرا از طریق فروش محصولات کشاورزی خود به گردشگران، در زمینه گردشگری فعالیت می کنند. طبق مشاهدات محقق از جامعه محلی مردم روستا نارضایتی شدیدی را از آسیب های زیست محیطی وارده به باغ های خود توسط گردشگران ابراز داشته اند، طبق صحبت هایی که با مسئولین شورای ده انجام شد، شورای جدید برنامه های خاصی را برای هدفمند کردن ورود گردشگران به روستا انجام می دهد و بیشتر در تلاش برای جذب گردشگران فرهنگی هستند، این امر یکی از نشانه ای جالب توجه همکاری مردم برای دستیابی به توسعه پایدار بود.
در رابطه با در آمد حاصل از گردشگری، بخش نسبتا زیادی از مردم محلی، نفع زیادی از توسعه گردشگری            نمی برند، بنابراین شایسته است سیاست های توسعه گردشگری به گونه ای باشد که منجر به توزیع بهتر درآمد بین ساکنین شود چرا که افراد با دستیابی به سود اقتصادی ناشی از گردشگری، رضایت بیشتری از توسعه آن خواهند داشت و تلاش های بیشتری را برای دستیابی به توسعه پایدار انجام می دهند.
بنابراین در صورتی که به سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه گردشگری در جامعه مقصد نگریسته شود و برنامه ریزی های لازم برای افزایش آن در بین ساکنین وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت که تأثیرات منفی ناشی از گردشگری به حداقل کاهش یابد و صنعت پایدار گردشگری را در مقصد داشته باشیم.

جنبه‌های نوآوری پژوهش 

جنبه نوآوری مدل ارائه شده از آن جهت است که با مطالعه تطبیقی نظریه‌های مختلف به برقراری رابطه ای جدید بین متغیرهای تحقیق ( سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری) پرداخته است، بیشتر پژوهش های انجام شده در این حوزه به بررسی این نکته که گردشگری می تواند به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه اجتماعی جامعه محلی باشد پرداخته اند، اما در این پژوهش به سرمایه اجتماعی به عنوان وسیله ای برای توسعه پایدار نگریسته شده است از این حیث می توان بیان کرد که کار محقق دارای نوآوری بوده است، همچنین کارهای مشابه در زمینه رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه در کشور انجام شده است اما در صنعت گردشگری اگر نگوییم هیچ کمتر می توان کار مشابهی را یافت.

محدودیت‌های انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر

انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر نیز همانند سایر تحقیقات عاری از محدودیت نبود وبا توجه به اینکه محدودیت‌های آن در طی مراحل تحقیق آشکار شد به برخی از محدودیت‌های موجود در روند انجام پایان نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه حاضر به صورت زیر می‌باشد:
4-    دشواری فرایند تکمیل پرسشنامه ها به دلیل میانگین سنی بالای جامعه مورد بررسی.
5-    عدم آشنایی  جامعه محلی با مفاهیم سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار. 
6-    کمبود منابع اطلاعاتی و مقالات در زمینه سرمایه اجتماعی در گردشگری.

ارائه پیشنهاد به مدیران بر مبنای یافته‌های تحقیق 

1-    سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری می باشد، که می تواند دستیابی به توسعه را تسهیل و هزینه های لازم برای دستیابی به آن را تا حد زیادی کاهش دهد، بنابراین لازم است هنگام برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در مقاصد توجه لازم به نقش جامعه محلی در فرایند توسعه پایدار انجام گیرد. 
2-    با ایجاد گروههای کاری محلی برای حل مسایل هر ناحیه، میزان مشارکت و همکاری میان افراد منطقه افزایش یابد. این نوع مشارکت در امور  روستایی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و کمک به توسعه پایدار گردشگری می شود.
3-    ایجاد و فعال سازی شوراهای حل اختلاف روستایی و حل زود هنگام و سریع مسائل میان افراد می تواند منجر به اعتماد سازی میان ساکنین بخشهای مختلف شود و به بهبود روابط طولانی مدت افراد کمک نماید.
4-    احیای ارزش های ملی، مذهبی و ناحیه ای که ریشه در فرهنگ و سنت های هر ناحیه دارد می تواند منجر به غنای فرهنگی و اجتماعی آن بخش شده و قدرت جامعه برای مقابله با بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد.
5-    کمک به توسعه زیرساختهای  اقتصادی و معیشتی افراد در هر منطقه نیز می تواند منجر به رشد شاخص های  امید به زندگی و رفاه اجتماعی شده و میزان پذیرش و همراهی با برنامه های اجتماعی و فرهنگی را افزایش دهد. این نوع همکاری و همراهی نیز منجر به بهبود سرمایه اجتماعی شده و نیل به توسعه پایدار را تسهیل خواهد نمود.

ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی 

1-    با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در روستای ابیانه می پردازد، پیشنهاد می شود به بررسی تاثیر توسعه پایدار بر سرمایه اجتماعی در مقاصد گردشگری نیز پرداخته شود.
2-     انجام پایان نامه مدیریت حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی می پردازد، می توان تحقیقات مشابهی را در رابطه با مقاصد شهری گردشگری نیز انجام داد و به مقایسه نتایج پرداخت.
3-    با توجه به محدودیت های تحقیق می توان در پژوهش های آینده به گسترش مدل پرداخت و ابعاد حمایت جامعه محلی و رضایت را نیز در نظر گرفت و در جوامع دیگر مورد سنجش قرار داد.
4-    در پژوهش های آتی می توان تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری را در سایر مقاصد گردشگری مورد بررسی قرار داد.

۱۴۰۳/۰۱/۲۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

در این بخش که با هدف آموزش انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ک [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی در این بخش سعی در ا [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
|
سینا
انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه سیستم گرایش الکترونیک را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش [...]

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب