انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی | ارشد و دکتری

انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی | ارشد و دکتری

انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی: نمونه فصل 5

5-1-2- آمار توصیفی
در انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی حاضر از آمارهای توصیفی همچون فراوانی، درصد، درصد تجمعی،  نما، میانه و غیره استفاده شده و براساس نیاز از آماره های مرکزی و پراکندگی همچون میانگین و انحراف معیار جهت رتبه بندی و الویت بندی گویه-های بخش های مختلف تحقیق استفاده شد. 
5-1-3- آمار استنباطی
در انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی حاضر، ازآمار استنباطی آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی می شود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS 20 و Excel 2007 استفاده گردید.
5-2- نتیجه گیری
- بررسی ها نشان داد که بین سن پاسخ گویان و دانش کشاورزی پایدار رابطه معنی دار در سطح 95 درصد وجود دارد.
- بررسی ها نشان داد که بین سطح کل اراضی کشاورزی، سطح اراضی شالی کاری، درآمد سالیانه و درآمد حاصل از شالی کاری و دانش کشاورزی پایدار رابطه معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد.
- بررسی ها نشان داد که بین تحصیلات و تعداد اعضای خانواده با متغیر وابسته نگرش کشاورزی پایدار رابطه معنی داری در سطح 95 درصد وجود دارد.
یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که شالی کاران شهرستان تالش از لحاظ سطح دانش و نگرش کشاورزی پایدار، در سطح خوبی می باشند.

5-3- بحث در مورد نتایج
تعداد اعضای خانواده: با توجه به نتایج این مطالعه، هرچه تعداد اعضای خانواده در بین شالی کاران شهرستان تالش بیشتر باشد، نگرش آنان نسبت به کشاورزی پایدار افزایش می یابد که دلیل این امر می تواند افزایش نیروی کار خانوادگی باشد و پیش از این باقری و همکاران (1387) هم به این نتیجه دست یافتند که متغیر تعداد اعضای خانواده به عنوان یکی از متغیرهای مستقل رابطه مثبت و معنی داری با پذیرش تکنولوژی های مورد مطالعه داشت. و لی تحقیقات چهارسوقی و همکاران (1386)، ساداتی و همکاران (2010)، برخلاف تحقیقات صورت گرفته بود و در این تحقیقات، متغیر تعداد نیروی کار خانوادگی رابطه منفی با نگرش کشاورزی پایدار داشت.
سطح زیر کشت برنج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد، با افزایش سطح زیرکشت برنج، میزان دانش کشاورزی شالی کاران افزایش می یابد. پیش از این بسیاری از محققان جهت تعیین عوامل موثر بر دانش کشاورزی پایدار، سطح زیرکشت محصول را مورد بررسی قرار داده بودند که از جمله می توان، سینگ، (2007)، پاتاناپات و شیوا کوتی (2009) و چهارسوقی و همکاران (1389)را نام برد که مشخص گردید متغیر مساحت زمین های تحت کشت، به-عنوان یکی از متغیر های مستقل مورد بررسی در تحقیق بالا، رابطه مثبت و معنی داری با دانش کشاورزی پایدار داشت. 
درآمد سالیانه کشاورزی: نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که با افزایش درآمد سالیانه شالی کاران، میزان دانش فنی شالی کاران افزایش پیدا می  یابد. پیش از این بسیاری از محققان جهت تعیین عوامل موثر بر دانش کشاورزی پایدار، درآمد سالیانه کشاورزی را مورد بررسی قرار داده بودند که از جمله می توان به تحقیقات چهارسوقی و همکاران (1389)، اشاره نمود که متغیر درآمد سالیانه کشاورز، به عنوان یکی از متغیر های مستقل مورد بررسی در تحقیق بالا، رابطه مثبت و معنی داری با دانش کشاورزی پایدار داشت.
تحصیلات: تحقیق حاضر از نظر سطح سواد پاسخ گویان همسو با تحقیقات محققانی همچون عنایتی راد و همکاران (1388)، ساداتی و همکاران (1388)، راجانا و همکاران (2009)، کرکه آبادی و همکاران (1384)، مشخص گردید متغیر تحصیلات و سطح سواد به عنوان یکی از متغیر های مستقل مورد بررسی در تحقیقات بالا، رابطه مثبت و معنی داری با نگرش کشاورزی پایدار داشت.
سن: نتایج تحقیق حاضر از نظر سن پاسخ گویان، خلاف نتایج محققانی همچون، ساداتی و همکاران(2010)، ابوسما و همکاران (2012 )، کرکه آبادی و همکاران (1384)، و هم سو با تحقیقات چهارسوقی و همکاران (1389)، کاپونی و بامیگبوی (2009)، زو و همکاران (2010) و ذوالفقار رحمان و همکاران (2007) بود که در تحقیق حاضر متغیر سن، به عنوان یکی از متغیر های مستقل مورد بررسی، رابطه مثبت با دانش کشاورزی پایدار داشت.
5-4- پیشنهادات
5-4-1- پیشنهادات پژوهش حاضر
- با توجه به رابطه معنی دار سطح زیرکشت شالی کاری با دانش کشاورزی پایدار، پیشنهاد می گردد که با ایجاد و تقویت تشکل های تعاونی  می توان گام موثری در زمینه افزایش دانش کشاورزی شالی کاران شهرستان تالش  برداشت.
- از آنجائیکه سن  شالی کاران نیز بر دانش کشاورزی پایدار موثر داست، این مسأله  نشان  می دهد که تجربه یک نقش مهم را در دانش کشاورزان پیرامون کشاورزی پایدار بازی می کند و به منظور افزایش سطح پایداری در منطقه بایستی بیشتر به کشاورزان جوان تر و دارای سابقه کم توجه کرد.
- نیاز سنجی آموزشی از شالی کاران منطقه به منظور شناسایی نیازهای گروه های مختلف کشاورزان.
- پیشنهاد می گردد در برنامه های آموزشی توجه بیشتری به کشاورزان جوان و کشاورزان دارای زمین کوچک تر شود.
- بهبود نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار می تواند در ارتقای سطح دانش کشاورزی پایدار و پایداری واحدهای بهره برداری باشد و برای این منظور بایستی با ایجاد مزارع نمایشی و بازدید های عملی و روش های آموزشی طریقه ای نگرش کشاورزان را نسبت به کشاورزی پایدار ارتقای داد.
5-4-2- پیشنهادات پژوهش آینده
- پیشنهاد می شود تحقیقات در زمینه سطح دانش کشاورزان در خصوص هریک از فن آوری های کشاورزی پایدار به طور مجزا در شهرستان های استان گیلان انجام پذیرد.
- پیشنهاد می شود در زمینه سطح بینش کشاورزان در خصوص هر یک از فن آوری های کشاورزی پایدار به طور مجزا در شهرستان های استان تحقیق صورت گیرد.
- پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت پایداری در کشاورزی نسبت به انجام تحقیق در زمینه دانش کشاورزان سایر محصولات نیز اقدام شود.
- پیشنهاد می شود تحقیقی در خصوص پذیرش کشاورزی پایدار در بین کشاورزان شهرستان های مختلف استان انجام شود.
- پیشنهاد می شود تحقیقی در زمینه نگرش کارشناسان ناظر کشاورزی استان در زمینه کشاورزی پایدار انجام شود.
- پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت نقش زنان روستایی استان گیلان در کشاورزی استان، تحقیق در زمینه سطوح دانشی و بینشی پایدار زنان روستایی استان صورت پذیرد.
- پیشنهاد می شود تحقیقی در زمینه تاٌثیر عوامل مختلف اطلاع رسانی در پذیرش کشاورزی پایدار در بین کشاورزان استان انجام گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه مدیریت کشاورزی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۳/۰۱/۲۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی

در این بخش که با هدف آموزش انجام پایان نامه آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ک [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۱
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی

در راستای آموزش انجام پایان نامه ارشد بیوتکنولوژی دریایی در این بخش سعی در ا [...]

۱۴۰۳/۰۲/۳۰
|
سینا
انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه الکترونیک

انجام پایان نامه سیستم گرایش الکترونیک را می توان با داشتن نمونه کار به خوبی پیش [...]

۱۴۰۳/۰۲/۲۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب