انجام رساله دکتری مدیریت - آکادمی ابن سینا

دستاوردهاي حاصل از انجام رساله دکتری مدیریت حاضر

در اين بخش نتايج و دستاوردهاي حاصل از انجام رساله دکتری مدیریت حاضر، در راستاي پاسخ به سؤالات و فرضيات تحقيق  به شرح ذيل مطرح مي گردد:

سؤال 1- ضرورت بازنگري در سيستم کارت امتيازي متوازن و ارائه سيستمي چابک در فرآيند ارزيابي عملکرد چيست؟
- چنانچه در انجام رساله دکتری مدیریت حاضر ذکر شد رشد سريع فن آوري، افزايش ميزان تغيير در نيازهاي مشتريان و مخاطرات بازارهاي جهاني، پيچيدگي هاي را براي سازمانها ايجاد نموده که سبب گرديده فرآيندهاي اجرايي-عملياتي در سازمانها دچار تحول و لزوم بازنگري در آن بيش از بيش مورد نظر قرار گيرد. بررسي نشان داد که سيستم کارت امتيازي رشد روز افزوني در استفاده سازمانها براي ارزيابي را داشته و توجه بسياري از سازمانها به استفاده از اين سيستم معطوف گرديده است. امّا از سوي ديگر بررسي نشان داده که بيشتر سازمانهاي استفاده کننده از اين سيستم در پياده سازي و اجرايي سازي آن دچار شکست شده اند. همانگونه که در بررسي مرور بر ادبيات اين تحقيق به تفصيل ذکر گرديد اين سيستم داراي نواقصي عمده مي باشد که از اين رو ضرورت در بازنگري اين سيستم ارزيابي و تکميل آن با استفاده از ابزارهاي تکميلي در کنار اين سيستم مي تواند کمک بسيار شاياني به سازمانها در پياده سازي کامل و دقيق اين سيستم نمايد. از اين رو توجه به نقاط ضعف اين سيستم، مشخص کرد که يکي از اصلي ترين نواقص اين سيستم عدم وجود رويکردي تعاملي-تعادلي و پويا مي باشد که از اين رو در اين تحقيق ما به کمک مفهوم تئوري بازي هاي تکاملي به تکميل اين سيستم ارزيابي مبادرت نموديم.
  
سؤال 2- کاربرد تئوري بازي هاي تکاملي در فرآيند محاسبه نقطه تعادل سيستم کارت امتيازي متوازن در شرايط مختلف چيست؟
همانطور که بيان گرديد متغيرهاي زيادي بر موفقيت در هر يک از وجوه کارت امتيازي اثر گذار بوده که مديران را الزام به تبعيت از اين موارد مي نمايد. پيچيدگي هاي محيط هاي رقابتي از يک سو و عدم توجه همزمان تمامي موارد بطور يکسان در سازمانها از سوي ديگر سبب گرديده که بعد از گذشت مدتي از اجراي سيستم ارزيابي، عواملي خارج از تصميم مديران بر تغييرات عملکرد تاثير گذارده و سبب گردند سيستم کارت امتيازي از توازن خارج و داراي عدم تعادل گردد. ما در اين تحقيق براي اولين بار به نوآوري در استفاده از مفهوم نقطه تعادل در تئوري بازي ها و توسعه آن به کارت امتيازي پرداختيم. در اين رويکرد، ما هر يک از وجوه کارت امتيازي را بعنوان يک بازيکن در نظر گرفته که جهت رسيدن به نقطه تعادل با يکديگر يک بازي با همکاري انجام مي دهند. با توجه به اينکه هدف اصلي در اين بازي رسيدن به يک نقاط تعادل بقاء براي سازمان بوده و نه رسيدن به حداکثر عايدي، رويکرد جديدي در نوع بازي پيش آمده که سبب گرديده رويکرد سنتي کنار گذاشته و از تئوري بازي هاي تکاملي استفاده گردد. ما در رويکرد خود براي اولين بار به توسعه مفهوم تئوري بازي هاي تکاملي از يک بازي دو نفره به يک بازي چهار نفر پرداختيم که از اين رو از ساختار طرح هاي مربع لاتين براي اين توسعه بهره گيري نموديم. در ادامه با توسعه معادلات، معادلات ديناميکي توسعه يافته را بازنويسي و روندهاي حرکتي را بصورت پويا استخراج نموديم. 

سؤال 3- الگويي که ساختاري هوشمند متناسب با شرايط مختلف تصميم گيري را در اختيار مديران قرار دهد کدام است؟
همانگونه که در بخش 4-3 ذکر گرديد، پس از بررسي و ارزيابي فضاي کسب و کار صنعتي در ايران و تحليل وبررسي شکاف موجود، به تحليل عوامل توانمندساز در بخش خصوصي صنعتي پرداخته و متناسب با حوزه هاي کارت امتيازي متوازن، سناريوهايي استخراج و پيشنهاد گرديد. با توجه به کمبود زمان و هزينه در تصميم گيري ها در شرايط مختلف لزوم انتخاب مناسب ترين ترکيب استراتژيک براي تمامي شرايط و ايجاد فرآيند چابک و هوشمند در تصميم گيري ها، سبب گرديد ما الگويي مبتني بر کارت امتيازي طراحي که مديران را در تصميم گيري راهنمايي نمايد. در اين الگو، از مفهوم تئوري بازي هاي تکاملي که رويکردي پويا بوده جهت انتخاب هوشمند ترکيبات استفاده شده است.

سؤال 4- آيا عوامل اصلي در موفقيت سازمان، ميزان تاثير گذاري يکساني بر رسيدن به اهداف کلان را براي سازمان ايفا مي نمايند؟
چنانچه در بخش 4-4 به تفصيل ذکر شد، ما به بررسي روابطه علّي و معلولي بين شاخص¬هاي عملکرد توسعه اي بر اساس يک رويکرد جديد در فرآيند آناليز مسير مبتني بر تئوري بازي ها در حالت همکاري پرداختيم. در اين تحقيق بر خلاف رويکردهاي سابق، مفهوم سناريوسازي بر اساس رويکرد تئوري بازي ها بر اساس مفهوم ارزش شاپلي براي ترسيم روابط موثر علّي و معلولي در قالب فرآيند آناليز مسير مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. در اين رويکرد جديد، با توجه به اينکه هر عامل در هر مسير ارزش مجزايي از همان عامل در مسير ديگر دارد، ما به استفاده از يک رويکرد جديد در ارزش دهي مبتني بر ارزش آفريني مولفه در کل ساختار مبتني بر هدف مورد انتظار را مورد بررسي و تحليل قرار داديم. مقايسه نتايج حاصل از روش جديد و مقايسه آن با روش قبلي مبتني بر رگرسيون با نظر خواهي از خبرگان، نشان از نزديک بودن اهيمت معيارها در روش جديد بر روش رگرسيون دارد.  

نتيجه گيري

باتوجه به نتايج و دستاوردهاي حاصل از انجام رساله دکتری مدیریت حاضر، مي توان نتيجه گرفت که با انجام رساله دکتری مدیریت حاضر به کليه سؤالات تحقيق اعم از ايجاد يک مفهوم تعادل پويا در کارت امتيازي، ساختاري هوشمند در انتخاب مناسب ترين ترکيبات استراتژيک و ايجاد مفهوم جديد در ارزش دهي به عوامل تاثير گذار و رتبه بندي بر همين مفهوم جديد داده شد. به همين ترتيب با بررسي ميزان صحت فرضيات تحقيق در ارائه يک مدل چابک و بررسي اعتبار آن تأييد گرديد که مدل هاي ارائه شده داراي قابليتهايي جديدي بوده و نحوه ارزيابي و رتبه بندي عملکردها را به واقعيت نزديک گردانيده است. درادامه پيشنهاداتي پيرامون موضوع تحقيق ارائه شده است که مي تواندراهگشاي محققان محصولات جديد براي انجام رساله دکتری مدیریت آتي باشد. همچنين مقالات متعددي ازاين رساله استخراج شده اندکه عنوان، محل و وضعيت آنهادر جدول مندرج در پيوست شماره (5-1) آورده شده است. 

پيشنهاد انجام رساله دکتری مدیریت آتي 

چنانچه ذکر شد، در اين رساله به منظور ارائه الگوهاي در حوزه رويکردهاي تعاملي و تعادلي در کارت امتيازي، انتخاب مناسب ترين ترکيبات استراتژيک و ارزش دهي به عوامل با رويکرد جديد از مفاهيم تئوري بازي ها در کنار ابزارهاي ديگر استفاده گرديد و سپس مدلها جهت اعتبار سنجي و ميزان انطباق با دنياي واقعي مورد پرسش قرار گرفت. به منظور بهبود روند چابک سازي فرآيندهاي در حوزه هاي خدماتي، ايجاد مدل هاي ديگر با استفاده از روش هاي ديگر نيز مي تواند مد نظر قرار گيرد. موضوعات پيشنهادي ذيل مي توانند مبناي انجام رساله دکتری مدیریت آتي در اين زمينه باشند. 
-    ارائه الگوي چابکي در فرآيند ارائه خدمات مبتني بر عامل‌هاي هوشمند و برنامه ريزي تعاملي در دستيابي به سازمان خدمت محور در کلاس جهاني
-    طراحي الگوي فرآيند آناليز مسير مبتني بر عامل‌هاي هوشمند و تئوري بازي ها در تعيين روابط علّي و معلولي
-    بررسي Robust Game theory در تصميمات استراتژيک متناسب با شرايط مختلف برنامه ريزي
-    بررسي Baysian Game theory در نحوه تعيين نقطه تعادل در ساختار کارت امتيازي متوازن
-    توسعه تعداد سناريوهاي انتخابي توسط بازيکنان با استفاده از طرح هاي تاگوچي
-    توسعه ساختار ترکيبي از نقشه شناختي فازي  (FCM) و تئوري بازي هاي با همکاري در ترسيم منطقي تر روابط علّي عوامل موثر

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به آموزش نحوه انجام رساله دکتری مدیریت با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۹/۱۰
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی سعی نموده ایم با ارائه نم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba سعی داریم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی سعی داریم تا با ارائه نمون [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب