انجام پایان نامه ارشد و دکتری حقوق عمومی و بین الملل - نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه به زبان فارسی:

شخصیت حقوقی اوپک و تاثیر آن بر منافع اعضاء

عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی:

OPEC’s legal personality and interests of the members 

پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):

ماهیت حقوقی اوپک چیست و چگونه میتواند در نظام بینالملل منافع بیشتر اعضا را تامین کند؟

بیان مسأله اساسی تحقیق به طورکلی:

(شامل تشریح مسأله ومعرفی آن،بیان جنبه های مجهول ومبهم،بیان متغیرهای مربوطه و بیان اهداف کلی از انجام پایان نامه حقوق بین الملل)

از زمانی که بشر نفت این ماده سیال انرژیزا را کشف کرد، تاثیر آن بر ابعاد تمدن آشکار شد. سوداگران به دنبال استخراج آن در مناطق نفتخیز جهان برآمدند. از آنجایی که بخش اعظم منابع نفتی در اختیار کشورهایی است که دانش فنی لازم برای استخراج، بهرهبرداری و در نهایت بازاریابی آن را در اختیار ندارند و از طرف دیگر این ممالک صنعتی هستند که با داشتن تکنولوژی و سرمایه توان انجام تمام مراحل صنعت نفت از تفحص تا پخش را دارا میباشند. ین تقابل و نیاز دوسویه، به نفت ابعاد بینالمللی میدهد.
سیر تحولات صنعت نفت از دوران امتیازنامهها که ماهیت حقوقی قراردادهای تنظیم شده آن طوری بود که نه تنها عایدی چندانی برای مالکان واقعی نفت به همراه نداشت، بلکه زمینه استعمار را فراهم میکرد.
به دنبال تغییر قراردادها به صورت اصل 50-50 و موج فراگیر ملیکردنها و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر حق حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی خویش و به موازات آن افزایش آگاهی در میان تحصیلکردگان کشورهای جهان سوم برای استعمار ستیزی و عوامل دیگر از این دست، زمینه ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اپک) را فراهم کرد.این سازمان در سال 1960 در میان تعارضات پیچیده در روابط دو گروه کشورهای مصرفکننده و صادرکننده نفت تاسیس شد و شالوده آن بر بنیان بازرگانی نفت استوار بوده و توانسته است در دستیابی به اهداف اولیه خود یعنی تثبیت بهاء نفت به طور نسبی موفق باشد.نکته ای که از سویی در نظام بین الملل به دلیل سیطره مسائل سیاسی مهجور افتاده و از دیگر سو هم در مباحث نظری کمتر به آن پرادخته شده است، ظرفیت های حقوقی این سازمان در کسوت یک سازمان اقتصادی  فرامنطقه ایست.ظرفیت های که ابتدا با واکاوای هرچه بیشتر نمایان شوند و بعد از آن با اتخاذ استراتژی مناسب در خدمت تامیین هرچه بیشتر منافع اعضا بیایند.

 اهمیت وضرورت انجام تحقيق و جنبه های نوآوری آن:

(این قسمت با توجه به نوع کار تحقیقاتی – بنیادی، کاربردی و عملی – توسط استاد راهنما تکمیل و امضا می گردد.)

پدیده سازمانهای بین المللی از شاخصهای مهم جامعه بین الملل معاصر است و روزی نیست که جهانیان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی از فعالیت این سازمانها مطلع نشوند. در این میان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) با توفیق نسبی در برقراری نظم بین الملل اقتصادی در حوزه نفت توانسته است ناکامی سازمان ملل متحــد در نیل بــه برقراری نظم مزبور (بطور عام) را جبــران نماید. سازمان اوپک مانند دیگر سازمانهـای بین المللی دارای شخصیت حقوقی می باشد که توانسته باتدابیر درست و تاثیر برنظام بین المللی در چارچوب حقوقی منافع بیشتر اعضاء را تامین کند در عین اینکه نسبت به تامین حقوق مصرف کنندگان نیز اهتمام می ورزد. اکثر پژوهشهای مربوط به اوپک تا کنون بر پرداختن به این موضوع دچار غفلت شده اند و بیشتر در دو حوزه مسایل سیاسی یا ساختاری به تکرار مکررات اهتمام ورزیده اند. امید است این پژوهش بتواند کمکی هر چند کوچک در جهت استفاده حداکثری کشور ما از این ظرفیت ها در جهان نامتحد کنونی باشد. 

اهداف برجسته تحقیق و نام بهره وران:

(شامل اهداف اصلی وجنبی، و در صورت داشتن اهداف کاربردی نام سازمان ها، صنایع و بطور کلی ذینفعان و همچنین در صورت مطالعه موردی محل اجرای آن ذکر گردد.)

اهداف برجسته تحقیق:

هدف عمده این پژوهش این است که در ابتدا ظرفیت های حقوقی سازمان اوپک را بررسی کند وسپس به چگونگی استفاده حداکثری این ظرفیت ها در نظام بین الملل در راستای منافع اعضا بپردازد.

بهره وران:

سازمان اوپک
وزارت نفت
نهاد ریاست جمهوری

مرورادبيات وسوابق مربوطه:

(منظور، بيان مختصرپيشينه تحقيقات انجام شده درداخل وخارج كشورپيرامون موضوع تحقيق ونتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق است.)

بدلیل اهمیت سازمان اوپک تا به حال تحقیقات بسیاری به زبان های مختلف در این رابطه انجام شده است ،که زبان فارسی هم از این تحقیقات بی بهره نیست. اما به حدی که نگارنده در این رابطه مطالعه داشته است، عمده این تحقیقات در رابطه با مسائل سیاسی انجام شده است.و یا اگر در رابطه با مسائل حقوقی بوده است ،بیشتر در رابطه یا ساختار این سازمان بوده است و کمتر به شخصیت حقوقی این سازمان و ظرفیت هایش پرداخته شده است.

پرسش ها و فرضیه های تحقیق:

(منظور از پرسش ها، سوالاتی هستند که طی انجام این پایان نامه ارشد/دکتری حقوق بین الملل به دنبال جواب برای آنها هستید و منظور از فرضیه ها، جواب های حدسی پرسش های تحقیق هستند که فکر می کنید به آنها خواهید رسید.)

پرسشهای تحقيق

ماهیت حقوقی اوپک چیست و چگونه میتواند در نظام بینالملل منافع بیشتر اعضا را تامین کند؟

سوالات فرعی :

عوامل تحدید کننده ظرفیت های حقوقی اوپک چیست؟
روند جهانی شدن اقتصاد چه تاثیری بر اوپک دارد؟

فرضيه ها/ پيش فرض ها

فرضیه اصلی:اوپک مانند دیگر سازمانهای بینالمللی، دارای شخصیت حقوقی است که میتواند با توجه به ظرفیت های حقوقی اش، با اتخاذ تدابیر صحیح و تاثیر بر نظام بینالمللی در چارچوب حقوقی منافع بیشتر اعضا را تامین کند.

فرضیه فرعی-1: لزوم اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء از ضعفهای اصلی ساختار حقوقی اوپک است. 
 
فرضیه فرعی-2: در حالی که یکی از تبعات جهانی شدن اقتصاد، حذف موانع دولتی در برابر جریان آزاد تجارت است میتواند با ساختار اوپک که سعی در تثبیت قیمت به جای رقابت بین اعضا دارد تعارض پیدا کند.

روش انجام تحقیق:

(شرح كامل روش تحقیق، تشریح متغيرها و پارامترهای مورد بررسي، نحوه گردآوری و تحلیل داده ها و ابزارهای مورد استفاده)

روش تحقـیق در این پژوهش، نظری (توصیفی-تحلیلی) است. بدین صورت که در ابتدا به مراجع مکتوب و دیجیتالی برای گردآوری داده ها مراجعه می شود و بعد از آن به تحلیل و واکاوی داده ها پرداخته می شود. 
روش میدانی (آماری) از آن رو انتخاب نشد که موضوع تحقیق و در کل محوریت تحقیق مبحثی نظری و پایه ای است و برآن است تا وزن شخصیت حقوقی یک سازمان را بسنجد و نه پیامدهای عینی آن را. روش گردآوری داده ها در این پایان نامه، کتابخانه ای است. 

فهرست مراجع و منابع:

(تمام مراجع و منابعی که در متن «پیشنهاد پایان نامه» به آنها ارجاع داده شده است، باید در این قسمت فهرست شوند. برای آشنایی با نحوه¬ی ارجاع در متن و نحوه¬ی فهرست نمودن آنها به راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد پایان نامه مراجعه نمایید.)

منابع فارسی

الف- اخوی، احمد، مسائل و تحولات تجارت بینالمللی از گات تا سازمان تجارت جهانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384 .
ب- استقامت، فاطمه، اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی بینالمللی وزارت امور خارجه، 1383 . 
ج- برکشلی، فریدون، اوپک و بحرانهای نقتی، موسسه مطالعات انرژی، چاپ رامین،  1367.
د-  بلدسو رابرت- بوسچک،فرهنگ حقوق بین الملل،ترجمه دکتر بهمن آقایی،انتشارات گنج دانش چاپ اول، زمستان1382 . 
ﻫ- ترزیان، پییر، داستان اوپک، ترجمه عبدالرضا غفرانی، انتشارات نواندیش، چاپ سوم 1387 . 
و- تقیزاده انصاری، مصطفی، حقوق سازمانهای بینالمللی، نشر قومس، 1385 .
ز- خلعتبری، فیروزه، مبانی اقتصاد نفت، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1376 . 
 ک- زمانی، سید قاسم، حقوق سازمانهای بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، 1384 . 
 ل- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بینالمللی، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1386 . 
م- میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس،1384 . 
ن-  وکیل، امیرساعد، اوپک در یک نگاه، انتشارات حقوقی مجد، 1380 .

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و دکتری حقوق عمومی و بین الملل با موسسه ابن سینا در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی سعی نموده ایم با ارائه نم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba سعی داریم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی سعی داریم تا با ارائه نمون [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب