انجام پایان نامه ستاد + نمونه فصل آخر

انجام پایان نامه ستاد + نمونه فصل آخر

انجام پایان نامه ستاد

مقدمه

در فصل آخر انجام پایان نامه ستاد حاضر نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی میشود تا به سولاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. محقق در سراسر تحقیق در اندیشه تأیید یا رد فرضیه هاست و حال در پایان کار باید فرضیه ها به نظریه تبدیل تا ادراک تازه ای از پدیده ها فراهم آید. تمامی این فرایند تبیین نامیده می شود. بدین قرار، تحقیق که در آغاز با مباحث نظری شروع شده بود،به مباحث نظری باز میگردد.(ساروخانی،1383، 508)

بحث و نتیجه گیری:

برای بررسی انجام پایان نامه ستاد حاضر که  که به بررسی رابطه ویژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت پرداخته است. بررسی های فراوانی انجام گردید،متأسفانه در سطح نیروهای مسلح به این موضوع بسیار کمتر پرداخته شده و در نتیجه اطلاعات بسیار محدودی بدست آمد.
برای اجرای این تحقیق یا به عبارت دیگر بررسی مسئله تحقیق مدیران عالی دانشگاه علوم انتظامی امین که در سال 1392 مشغول بخدمت بوده اند و تعداد آنها 62 نفر بود که تعداد 51 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده  مورد سنجش قرار گرفتند که بطور خلاصه مهترین نتایج تحقیق ذکر و سپس به بحث درباره فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.

یافته های پژوهش:

آمار توصیفی:
فرضیه اول:
بین خودکارآمدی فرماندهان و مدیران و سبک های مدیریت رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه که اذعان می دارد بین خودکارآمدی و سبک های مدیریت(رابطه مدار و وظیفه مدار) رابطه وجود دارد(جدول 4-31) از آزمون t استفاده گردید با توجه به برون دادها((sig=./…نتیجه گرفته می شود که ارتباط معناداری بین خودکارآمدی و سبک های مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار وجود دارد که با توجه به ضریب بتا نتیجه گیری می شود که با افزایش 1 واحد در متغیر خودکار آمدی سبک مدیریت رابطه مدر به میزان 530/. و همچنین سبک مدیریت وظیفه مداربه میزان 408/. افزایش می یابد که این نیز رابطه مثبت و قوی را نشان می دهد.لذا بر این اساس فرضیه اول تأیید می گردد که این نتیجه با نتایج تحقیقات پیشین مانند منتظر(1358) مهرآبادی(1388) و مصدق راد(1382) ورند(1955) اوسوسیوان(1991) و هاشمی (1390) و پترسون(2000)همسو می باشد. از یافته ای این فرضیه می توان نتیجه گرفت که با تقویت مهارت خودکارآمدی مدیران می توان سبک رهبری (وظیفه مدار و رابطه مدار) آنان را بهبود بخشید در حقیقت نشان می دهد که مدیران خودکارآمد بطور اثربخشی رهبری می کنند تصمیمات اخلاقی می گیرند و خلاقیت در کار آنها بالاست. دارای روحیه مشارکتی به مراتب بالاتر از روحیه اقتدارگرا هستند و تمایل به یادگیری و کارآفرینی دارنده در واقع مدیرانی که سطح بالایی از خودکارآمدی یا اعتماد به نفس دارند عقیده دارند که آنها توانایی انجام وظایفی را که به آنها محول می شوند دارند و می توانند موفق شوند.
فرضیه دوم:
بین امیدواری فرماندهان و مدیران و سبک های مدیریت رابطه وجود دارد.
این فرضیه بیان می دارد که بین امیدواری و سبک های مدیریت (رابطه مدار و وظیفه مدار)رابطه وجود دارد(جدول 4-33) برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون t استفاده گردیده و با توجه به برون دادهای حاصله نتیجه گرفته می شود که بین امیدواری و سبک مدیریت رابطه مدار بر اساس داده های اطلاعاتی و ضریب بتا ارتباط معناداری بین این دو متغیر دیده نشد و اما بین امیدواری و سبک مدیریت وظیفه مدار ارتباط معناداری وجود دارد که با توجه به ضریب بتا نتیجه گیری می شود که با افزایش 1 واحد  سبک مدیریت وظیفه مدار به میزان 239/. افزایش می یابد که این رابطه نیز مثبت ونسبتا قوی می باشد. بطور کلی فرضیه دوم نیز تأیید می گردد.از یافته های این فرضیه می توان نتیجه گرفت که با تقویت امیدواری در مدیران می توان سبک رهبری وظیفه مدار را در آنان تثبیت کرد پژوهشهای انجام شده تاثیر امیدواری در تعیین نوع سبک رهبری را اثبات کرده اند. امید یکی از پایه های اصولی توازن و قدرت روانی است که مشخص کننده دستاوردهای زندگی است. امید، توانایی باور یک احساس بهتر در آینده است.
امید با نیروی نافذ خود، سیستم فعالیتی را تحریک می کند تا سیتم بتواند تجارب نو را کسب نماید. در نتیجه امید انسان را به تلاش و کوشش وا داشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می کند و باعث می شود که انسان نسبت به شغل خود تعهد بیشتری داشته باشد.
فرضیه سوم:
بین تاب آوری فرماندهان و مدیران و سبک های مدیریت رابطه وجود دارد.
برای اثبات و تأیید این فرضیه نیز که در جدول(4-34) نشان داده شده است از آزمون t استفاده شده است و با توجه به نتایج حاصله از آزمون فوق نتیجه گرفته می شود که بین تاب آوری و سبک مدیریت رابطه مدار بر اساس داده های اطلاعاتی و ضریب بتا ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد و بین تاب آوری و سبک مدیریت وظیفه مدار ارتباط معنا داری وجود دارد که با ضریب بتا نتیجه گیری می شود که با افزایش 1 واحد در متغیر تاب آوری سبک مدیریت وظیفه مدار به میزان300/. افزایش می یابد که این رابطه نیز رابطه مثبت و نسبتا قوی می باشد. و تاب آوری مدیران بر عملکرد و سبک رهبری آنان تاثیر مستقیم دارد. در خصوص تاب آوری می توان گفت مدیران تاب آور با عوامل بالقوه استرس زا بخوبی مواجه می شوند. وسطح استرس کمتری را درک می کنند که این امر باعث کاهش اثرات منفی استرس روی افراد می شود. تاب آوری از سازه های بنیادی شخصیت است که دربرگیرنده قابلیت های فردی در رویارویی عقب نشینی و از سرگیری دوباره تلاش و مقابله با مشکلات می باشد همچنین تاب آوری می تواند با به چالش کشیدن سختی کار و ملال اور شرایط کار اداری، به بالا بردن تسلط بر کار و نیز افزایش راندمان و تعیین سبک رهبری برتر مدیران بیانجامد. از سویی مدیران تاب آور بطور خلاقانه و انعطاف پذیری به مسائل می نگرند و برای حل آنها طرح و برنامه ریزی دارند. و در صورت نیاز نسبت به درخواست کمک از دیگران دریغ نمی ورزند. ومنابع کاملی برای مقابله با مشکلات دارند.
فرضیه چهارم:
بین خوش بینی فرماندهان و مدیران و سبک های مدیریت رابطه وجود دارد
برای اثبات و تأیید این فرضیه نیز که در جدول(4-35) نشان داده شده است از آزمون t استفاده شده است و با توجه به نتایج حاصله از آزمون فوق نتیجه گرفته می شود که ارتباط معناداری بین  خوش بینی و سبک های مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار  وجود دارد. و با توجه به ضریب بتا نتیجه گیری می شود که با افزایش 1 واحد در متغیر خوش بینی سبک رابطه مدار به میزان 614/. و همچنین سبک وظیفه مدار به میزان 182/. افزایش می یابد که این رابطه نیز مثبت و نسبتا قوی می باشد و منتج به تایید این فرضیه می گردد.
بطور کلی در این تحقیق فرضیه اصلی که عبارت است از اینکه بین ویژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران و سبک های مدیریت رابطه وجود دارد. بر اساس نتایج منتج از تحقیق(جدول 4-32) از تأیید تمامی فرضیات حکایت دارد و ارتباط معناداری بین متغیر ویژگی های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک های مدیریت وجود دارد. وبا توجه به ضریب بتا که 713/. است نتیجه گیری می شود که با افزایش یک واحد در متغیر ویژگی های روانشناختی متغیر سبک مدیریت به میزان 713/. افزایش می یابد که رابطه مثبت و نسبتاٌ قوی تلقی می گردد. از یافته های این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در خوش بینی مدیر حوادث مثبت را به اسنادهای کلی، درونی و پایدار نسبت می دهد. در خوش بینی برخلاف دو عامل امیدواری و خودکارآمدی علاوه بر بعد درونی به بعد بیرونی نیز توجه می شود. خوش بینی باعث می شود هنگامی که سایر مسئولیت کار را در سازمان می پذیرد، سختی ها و چالش های آن را نیز در نظر میگیرد و در برخورد با آنها با توجه به موقعیت، انتظارات خود را شکل می دهد. بنابراین خوش بینی نقش مهمی در تبیین سبک رهبری مدیر ایفا می نماید.

پیشنهادها

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی:
1-    پیشنهاد می گردد که کارگاه هایی با مضمون بررسی چالش های ویژگی های روانشناختی مدیران عالی دانشگاه از سوی مبادی زیربط برگزار گردد.
2-    با توجه به اینکه ویژگی های روانشناختی در تعیین نوع سبک رهبری تأثیر دارد و برابر فرضیه های این تحقیق رابطه معناداری بین این دو وجود دارد. براین اساس به ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران توجه ویژه و بیشتری گردد و آموزش این مقوله بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
3-    معاونت نیروی انسانی (خدمات امور مسئولین) بسته های آموزشی مناسبی برای بالا بردن مولفه های روان شناختی مدیران در اختیار آنان قرار دهد.
4-    پیشنهاد میگردد این پژوهش برای کارکنان و مدیران رده میانی نیز مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته شود و به ویژگی های روانشناختی آنها توجه ویژه ای شود.
5-4-2-پیشنهادهای پژوهش:
1-    واگذاری بودجه و اعتبار کافی به محققین و پژوهشگران جهت انجام پژوهش و کار عملی.
2-    در اختیار گذاشتن وقت و زمان کافی جهت انجام پژوهش
3-    پیشنهاد می گردد نتایج تحقیق فوق در سایر یگانهای ناجا مورد استفاده و مورد مطالعه قرار گیرد.
4-    پیشنهاد میگردد در پژوهش های بعدی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گیرد.
5-    پیشنهاد میگردد در انجام پایان نامه ستاد آتی از سایر مولفه ها و ویژگی های روانشناختی و رابطه آن با سبک های مدیریت استفاده گردد.

محدودیت های انجام پایان نامه ستاد حاضر:

هر تحقیق در مسیر خود با دشواری ها و محدودیت هایی مواجه می شود که این دشواریها و محدودیت ها مراحل مختلف تحقیق را تحت تاثیر قرار می دهد که عبارتند از:
1-    باتوجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق مدیران عالی دانشگاه علوم انتظامی امین می باشند برخی از مدیران همکاری لازم را در تکمیل پرسشنامه با محقق نداشتند.
2-    همچنین عدم در اختیار داشتن زمان مناسب و کمبود شدید زمان لازم جهت دقت نظر بیشتر و عدم پشتیبانی مالی و دسترسی غیر آسان به کتابخانه های سایر دانشگاهها و سازمانها و موسسات آموزشی و پژوهشی از محدودیت های این تحقیق می باشند و همچنین ضرورت حضور در محل خدمت همزمان با انجام پژوهش آنکه مانع تمرکز و اختصاص زمان و نیروی بیشتر برای تحقیق شده است.
3-    یکی دیگر از محدودیت های تحقیق فوق حاکم نبودن روحیه تحقیق و پژوهش در میان مسئولین دانشگاه، چون تکمیل پرسشنامه را تهدیدی بر علیه خود می دانند.
 

۱۴۰۳/۰۴/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان

به منظور آموزش انجام پایان نامه با موضوع شرکت های دانش بنیان در این بخش نمون [...]

۱۴۰۳/۰۴/۳۰
|
سینا
انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی

انجام رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی حاضر در سال 90 در دانشگاه علامه به اتمام رسید [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۸
|
سینا
انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

انجام پایان نامه با محوریت جنبش زنان

جنبش زنان به عنوان موضوع جهت [...]

۱۴۰۳/۰۴/۲۷
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
برگزاری آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز - آزمون ارشد و دکتری

اخبار روز در ادامه ارائه شده است. [...]

۱۴۰۲/۱۲/۰۳
|
ابن سینا
اخبار پژوهشی کشور

اخبار پژوهشی کشور | 1402

همراه ما باشید با آخرین اخبار پژوهشی کشور در بهمن ماه 1402. [...]

۱۴۰۲/۱۱/۱۱
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار علمی کشور

جدیدترین اخبار علمی کشور - ابن سینا

جدیدترین اخبار علمی کشور را می توانید اینجا در وبسایت آکادم [...]

۱۴۰۲/۱۰/۱۸
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور | تمدید ثبت نام کنکور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور در ادامه به حضورتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۲/۰۹/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار کشور

اخبار علمی - پژوهشی کشور

در این بخش نظر شما را به گزیده از اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02128422160
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب