انجام رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی | نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه

فارسی:

تشخیص عوامل سازنده آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران 

انگلیسی:

Detection of in - service  training of  staff  involved in the production of tehran Regional  Electricity

بیان مسئله

در عصر حاضر تغییر وتحول  سریع وروز افزون  موجب شد که سازمانها شدیدا به دانش ومهارت کارکنان متکی باشند وسازمانها براساس دگرگونی در فناوری ها ،الزامات قانونی ،نیاز های جدید مشتریان وذینفعان موظف به انجام آموزش شده اند وآموزش راهی موثر ومطمئن درجهت بهسازی کارکنان وتجهیز نیروی انسانی  مطرح است وبه گونه ای که بقاء وموقعیت هر سازمان در گرو دادن آموزش ضمن خدمت کارکنان وارتقاءتوانمندی آنان ،امکان پذیر می شود رایجترین روش آموزشی که در حین خدمت انجام می گیرد آموزش ضمن خدمت است که استفاده بهتر ازاین روش مرهون دو عامل است

1) دسترسی به آن آسانی صورت گیرد 
2) هزینه کمتری هم داشته باشد 

تفکر سیستمی ، کوچک سازی ، مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد از جمله مفاهیمی هستند که می بایستی دست اندر کاران آموزش کارکنان درک مشترکی از آنها داشته باشد
درواقع آموزش ضمن خدمت بنوعی از آموزش اطلاق می گردد که پس از استخدام فرد در سازمان ، با هدف آماده سازی او برای اجرای بهینه وظایف ومسئولیت های شغلی کارکنان ، بهبود عملکرد کارکنان  وسازمان از طریق رفع کاستی ها ونواقص موجود در عملکرد آنها صورت می پذیرد (1989وHass) .این نوع آموزش ها عموما در سه محور اساسی ((توسعه دانش )) ،((بهبود مهارتها )) و((ایجادوتغییر  نگرش )) ارائه می گردد (فتحی واجار گاه ،601386) که هم برای  کارکنان جدید  وهم برای کارکنان موجود در سازمان مورد استفاده قرارمی گیرد .
با توجه لزوم بهسازی منابع انسانی ونیز توانمند سازی وتعالی در کیفیت برگزاری این دوره ها ، میطلبد که با بررسی وتجزیه وتحلیل روند برگزاری  دوره های آموزشی ضمن خدمت به نتایجی برسیم که این خود می تواند بازخوری از نحوه برگزاری این دوره ها  به همراه داشته باشد.
بانگاهی به تنوع شغلی تنها در سطح یک وزارت خانه وبه شکل ریزتر درشرکت برق منطقه ای تهران روشن می گردد که آموزشهای دانشگاهی برای کارائی ومثمر  بودن کارمند کافی نیست ضمن آنکه با گذشت زمان ،مطالبی که درسالیان گذشته در دانشکده فرا گرفته شده به تدریج قدیمی ومنسوخ  می گردد وعلوم وفنون نوین به فارغ التحصیلان سالیان گذشته ارائه شد وانها به این دانشهای جدید مجهز کردند ،در غیر این صورت علاوه بر آنکه در کار خود از مهارت برخوردار نخواهند بود از نظر شخصیتی هم ، به لحاظ جاماندن از قطار تکنولوژی وتغییرات مداوم در شرایط تخصصی  ، شغلی دچار کمبود شده ومنزوی و گوشه گیر خواهد شد  که با ازدست دادن روحیه ونیروی انگیزشی ونیز رضایت شغلی به انجام امور صرفا اداری که به دانش فنی وتخصصی نیاز ندارد روی خواهند آورد که در نتیجه منجر به  تهی شدن سازمان و واحد اداری خواهد شد.

سابقه و ضرورت انجام رساله دکتری/پایان نامه کارشناسی ارشد

در دو جهت پژوهش حاضر ضرورت دارد

الف) پژوهش از جهت نظری 

ب) پژهش از نظر عملی (کاربردی)

اهداف تحقیق 

هدف اصلی :

تشخیص عوامل سازنده آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای  تهران 

اهداف فرعی:

1- تشخیص شاخص های هریک از عوامل سازنده آموزش ضمن خدمت در کارکنان شرکت برق منطقه ای  تهران 
2- تشخیص اولویت شاخص ها و عوامل های سازنده آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت  برق منطقه ای تهران 

سئوال های پژوهش 

سوال اصلی :

عوامل سازنده آموزش های ضمن خدمت کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران کدامند ؟ 

سوال فرعی :

هریک از عوامل مذکور مرکب از چه شاخص هایی است ؟ 

اولویت شاخص ها وعوامل های مذکورچگونه است؟ 

کاربرد های تحقیق:

پژوهش حاضر دارای دوجنبه کاربرد زیر است.

الف جنبه نظری: امید است بتوان بین سازه های مورد مطالعه فرضیه های مورد قبولی ارائه داد .

ب) جنبه عملی: امید است بتوان راهکارهای عملی در خصوص ارتقاءکیفی آموزش ضمن خدمت به مسئولان وکارمندان برق منطقه ای ارائه داد.

استفاده کنندگان :

کلیه مدیران کارکنان و.... شرکت برق منطقه ای تهران این پژوهش برای اولین بار است که درشرکت برق منطقه ای تهران اجرا می شود که امید است بتوانیم از نتایج آن یک الگوی مناسب ومطلوب آموزش ضمن خدمت برای برق منطقه ای  تهران تدوین نمود.

نوآوری تحقیق:

پژوهش حاضر برای اولین بار در شرکت برق منطقه ای تهران مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

روش انجام رساله دکتری/پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، داده هاکی از نظر ماهیت ونوع مطالعه پیمایشی مقطعی است زیرا پژوهشگر قصد دارد زمینه ای بدست آورد وبه دنبال چه وقت ؟ چرا ؟ چگونه ؟ وچه کسانی درواقع هدف توصیف ، تبیین وکشف اطلاعات دریک مقطع زمانی را مشخص نموده است 

ابزار سنجش: داده های پژوهش حاضر به وسیله یک پرسش نامه 100 سوالی محقق ساخته به دست خواهد آمد .

این پرسش نامه براساس یافته های ملی جهانی  ومصاحبه  با خبر نگاران از طریق فن دلفی تدوین خواهد شد اعتبار پرسش نامه مذکور به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد روایی به صورت همزمان بدست می آید.

روش گرد آوری اطلاعات:

داده های پژوهش حاضر چنانچه قبلا نیز اشاره شد بوسیله پرسش نامه 100سوالی پژوهشگر ساخته بدست خواهد آمد محقق پس از اخذ معرفی نامه از مسولان به گروه نمونه ای که به طور تصادفی انتخاب خواهد شد مراجعه وپرسشنامه مذکور به آنها خواهد شد سپس شمارش نمرات دستی ودربسته نرم افزاری spssمورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت.

جامعه آماری:

پژوهش حاضر را کلیه استادان ومتخصصان  ومدیران شرکت برق منطقه ای تهران با تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا به تعداد 170نفر تشکیل خواهد داد.

روش تعیین حجم نمونه:

برای انتخاب نمونه معرف وافزایش دقت اندازه گیری براساس نمونه گیری تصادفی ساده وفرمول حجم نمونه بولا (1970،نقل از ابیلی 1375).تعداد118نفر حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل خواهد داد.

روش تجزیه وتحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر علاوه بر توصیف داده ها یعنی رسم جداول ، توزیع فراوانی ورسم جدول مشخصات آماری ورسم نمودارها از آزمون آماری موسوم به تحلیل عاملی اکتشافی از نوع تجزیه مولفه های اصلی استفاده خواهد شد.

فهرست منابع

1. ابطحی، حسین( 1368) ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، تهران : انتشارات موسسه مطالعه و برنامه ریزی آموزشی ، تهران 

2. واجارگاد ، فتحی (1376 ) ، درآمدی بر برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت ، انتشارات سرآمد کاوش 1376 ، تالیف

3. peter   m . Hass  international  organizeation vol 43 (summer . 1989 ) pp 377- 403.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیت با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

 

۱۳۹۹/۰۷/۱۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت آموزشی سعی نموده ایم با ارائه نم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت mba سعی داریم [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۸
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه مدیریت صنعتی سعی داریم تا با ارائه نمون [...]

۱۴۰۱/۱۱/۰۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور - آکادمی ابن سینا

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۱۰/۰۹
|
ابن سینا
چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور

نظر شما را به چند خبر کوتاه علمی - پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۹
|
ابن سینا
گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

گزیده ای از اخبار علمی و پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به گزیده ای از آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما در ارتباط باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۲۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به جدیدترین و آخرین آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور جلب می نملییم با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۱۱
|
ابن سینا
آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش

آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش - زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

در ادامه نظر شما را به آخرین اخبار حوزه آموزش و پژوهش کشور جلب می نماییم. [...]

۱۴۰۱/۰۹/۰۶
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب