انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مهندسی شیمی | نمونه نتیجه گیری

نتیجه گیری

1. بهینه سازی شرایط فرایند بیولوژیکی (سن تلقیح،سرعت هم زدن، دما) باعث افزایش راندمان تولید بیوپلیمر ها در روند فرایند بیولوژیکی وهمچنین جلوگیری از تکرار آزمایشات در غالب محیط کشت اصلی شد.
2 . استفاده از منابع گوناگون کربنی (گلوکز ،فروکتوز،ملاس ،آب پنیر) توسط مکروارگانیزم های مذکور مورد بررسی قرار گرفت که پاسخ متفاوتی از طرف هر میکرو ارگانیزم در تولید جرم سلولی وهمچنین تولید بیوپلیمر به همراه داشت. با در نظر گرفتن کارهای انجام گرفته و قابلیت های میکرو ارگانیزم ها بستر کشت های مناسب طراحی گشت.که در اکثر موارد منجر به تولید بیومس و همچنین تولید بیوپلیمر گشت. در مواردی باتوجه به متابولیک میکروارگانیزم پاسخ نسبت به مصرف بعضی از سوبستراها منفی بود.
3. هر چهار میکروارگانیزم در قبال مصرف گلوکز و فروکتوز ، تولید بیومس و در نتیجه تولید بیوپلیمر کردند که البته میزان آن بسته به نوع میکروارگانیزم متفاوت بود.
4. استفاده از ملاس باعث تولید پلی هیدروکسی بوتیرات شد. که میزان بیو پلیمر در حالت استفاده ملاس وملاس فرآوری شده با هم متفاوت بود .در ملاس فرآوری شده به علت دسترسی آسان میکروارگانیزم به منابع ساده کربنی ، تولید جرم سلولی و در نتیجه بیوپلیمر افزایش قابل ملاحظه ای داشت.
5. استفاده از آب پنیر بطور فرآوری شده باعث تولید کوپلیمرهیدروکسی بوتیرات و هیدروکسی والرات شد که بیوپلیمر تولید شده در ازای عدم اضافه کردن مکملهای ضروری به محیط کشت به دست آمده است.
6. فراوری آب پنیر در مصرف به عنوان محیط کشت بیولوژیکی از روش بسیار آسان و در عین حال با تفاوت قابل ملاحظه در راندمان تولید بیوپلیمر انجام پذیرفت که قابل استفاده در فرآیندهای پیوسته تولید کوپلیمرهای پلی هیدروکسی بوتیرات وهیدروکسی والرات می باشد.
 7. بررسی میزان تولید جرم سلولی ودر نتیجه بیوپلیمر درون سلولی ، میزان پاسخ میکروارگانیسم به سوبستراهای مختلف و همچنین انعطاف پذیری در مقابل تغییرات نسبی در محیط کشت و فرایند فرایند بیولوژیکی از جمله پارامترهای مهمی بودند که در انتخاب Cupriavidus necator DSMZ 545 به عنوان میکروارگانیسم هدف جهت ادامه تحقیق نقش اساسی داشتند.
8 . در بررسی تاثیر نسبت منبع کربن به  منبع نیتروژن در افزایش تولید بیوپلیمر، میزان نسبت کربن به نیتروژن 40 بهترین نتیجه را در تولید بیوپلیمر داشته است  
9. استفاده از استات به عنوان مکمل منبع کربنی در غلظت حداکثر 10 گرم بر لیتر در تولید بیوپلیمر باعث تولید کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات / هیدروکسی والرات گشت.
 10 .با بررسی مدل سینتیکی رشد  C. necator  و یافتن مدل مناسب و پارامترهای سینتیکی قادر به تخمین روند رشد برنامه ریزی ویا پاسخهای احتمالی میکروارگانیسم مورد نظر طی فرایند تولید بیوپلیمر شدیم.
 11. از بین مدلهای مورد بررسی مدل مونود بهترین برازش منحنی بر روی داده های آزمایشگاهی فرایند تولید بیوپلیمر درون سلولی راداشت.
12 . در فرایندکشت غیر پیوسته در بیوراکتور با توجه به کنترل دقیق شرا یط فرایند بیولوژیکی، به ویژه کنترلpH وهوای ورودی (اکسیژن غیر محلول) بازده فزایند افزایش قابل توجهی داشته است.
13 . در تعیین ضریب انتقال  اکسیژن طی فرایند تولید بیوپلیمر در بیوراکتور، میزان آن در شرایط فرایند 16/0 
به دست آمده است.
14 . در فرایند  کشت نیمه پیوسته شرایط بهتری نسبت به کشت غیر پیوسته در تولید جرم سلولی و بیوپلیمر درون سلولی تولید شده داشتیم که به خاطر خوراک دهی منبع نیتروژن ومنبع کربن در زمان کاهش و اتمام   منابع مذکور بوده است.
15 . در فرایند کشت غیر پیوسته با شرایط خوراک دهی متغیر (پله ای) به علت تناسب خوراک دهی با میزان رشد سلولی وهدفمند بودن خوراک دهی ونیز ایجاد متناوب شرایط کاهش منبع نیتروژن در مقابل کربن اضافی جهت تولید بیوپلیمر، میزان بیوپلیمر درون سلولی تولید شده در این شرایط افزایش 40 حدود درصدی داشته است.
16 . در بررسی امکان تولید نانوکامپوزیت بر پایه بیوپلمر تولید شده در این تحقیق، با استفاده از کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات /هیدروکسی والرات  قادر به به دام تثبیت نانوذرات هیدروکسی اپتایت در سطح فیلم بیوپلیمر شدیم. 
17. استفاده از اولتراسونیک طی فرایند تهیه نانوکامپوزیت به روش تثبیت در حلال باعث تثبیت بهتر نانوذرات در سطح پلیمر شده و نانوذرات به صورت یکنواخت در سطح بیوپلیمر قرار گرفتند .که این امر در بهبود خواص بیوپلیمر تاثیر به سزائی دارد.

پیشنهادات جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مهندسی شیمی آتی

پیشنهادات زیر جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مهندسی شیمی آتی با توجه به موضوع تحقیق ارائه شده است.

1.    استفاده از منابع کربنی ارزان قیمت دیگر ازقبیل تفاله زیتون ، کیوی و پوست برنج در تولید بیوپلیمر
2.    بررسی تولید بیولیمر پلی هیدروکسی آلکانوآتها از آب پنیر و ملاس در فرایند نیمه پیوسته
3.    استفاده از ترکیبات مختلف مکمل منبع کربنی برای تولید بیوپلیمر ومقایسه عملکرد آنها
4.    بهره گیری از روش خوراک دهی متغیر پله ای در تولید بیوپلیمر در سایر میکروارگانیسم ها تولید کننده پلی هیدروکسی آلکانواتها.
5.    بررسی کیفی و فیزیکی پلیمر ها  و کوپلیمر های تولید شده به روش میکروبی  توسط آزمایشهای تشخیص کیفی و پایداری حرارتی و...
6.    بررسی میزان زیست تخریب پذیری بیوپلیمرها
7.    مطالعه برروی کیفیت نانوکامپوزیتهای حاصل از بیوپلیمرها و مقایسه کیفیتی با سایر نانوکامپوزیتها.
8.    استفاده از سایرنانوذرات موجود در تولید نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری
9.    بررسی تاثیر نسبت کوپلیمرها در کیفیت نانوکامپوزیتهای بیوپلیمری
10.    استفاده از دیگر کوپلیمرهای بیولوژیکی در تهیه نانوکامپوزیتها ومقایسه آنها 

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با آموزش نحوه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مهندسی شیمی با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۵/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه ارشد برق

انجام پایان نامه ارشد برق

انجام پایان نامه ارشد برق در کلیه گرایش های قدرت، کنترل و غیره را می توانید با دا [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۳
|
سینا
نحوه شروع پایان نامه ارشد - آکادمی ابن سینا

نحوه شروع پایان نامه ارشد - آکادمی ابن سینا

در بخش حاضر نحوه شروع پایان نامه ارشد آموزش داده می شود. امید است دانشجویان ارشد [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۲
|
سینا
انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق

انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری برق نموه فصل آهر پای [...]

۱۴۰۱/۰۷/۱۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی

در ادامه خلاصه ای از اخرین اخبار آموزشی پژوهشی داخلی خدمتتان ارائه می گردد. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار پژوهشی کشور

آخرین اخبار پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور کاردانی

در ادامه نظر شما را به جدیدترین اخبار حوزه علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۷/۰۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی - پژوهشی

آخرین اخبار علمی - پژوهشی | افزایش وام های دانشجوییی

در این بخش آخرین اخبار علمی - پژوهشی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۷
|
ابن سینا
گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور

در این بخش گزیده ای از خبرهای پژوهشی و علمی کشور ارائه شده است. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
|
ابن سینا
آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور

آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور | اعلام نتایج کنکور

در ادامه آخرین خبرهای علمی پژوهشی کشور ارائه شده است. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۶/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب