انجام پایان نامه اقتصاد | نمونه کار

نتایج تحقیق

در انجام پایان نامه اقتصاد حاضر ابتدا به ارائه مدلی برای دستیابی به رابطه میان مقدار استخراج و ذخائر پرداخته شد. نتایج نشان دهنده آن است که در تمامی ساختارهای بازار ارائه شده و با توجه به تفاوت در نرخ تنزیل بهره برداران، مقدار استخراج برای هر بهره بردار  علاوه بر آنکه تابعی از مقدار ذخایر وی است، تابعی از مقدار ذخایر حریف وی نیز می باشد. لذا تابع استخراج هر بازیگر، تابعی خطی از مقدار ذخایر وی و حریف او می باشد. نتایج مدل ارائه شده نشان میدهد، که شیب این رابطه تحت تاثیر ساختار بازار حاکم، تفاوت نرخ تنزیل و هزینه های هر بهره بردار نسبت به دیگری می باشد. در این راستا با توجه به روابط ارائه شده به تخمین تابع استخراج برای دو گروه بازیگر در بازار پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ تنزیل برای کشورهای اوپک بیشتر ارزیابی می گردد، مطابق مدل ارائه شده انتظار میرود در مورد کشورهای اوپک ضریب مربوط به ذخایر اوپک مثبت شده و ضریب مربوط به ذخایر غیر اوپک منفی و همچنین در مورد کشورهای غیر اوپک انتظار بر مثبت بودن هر دو ضریب ذخایر می باشد.
در تصریح مدل از روش داده های تلفیقی در دوره زمانی 2008-1979 و برای کشورهای اوپک و کشورهای غیر اوپک استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تصریح مدل نشان دهنده رابطه مقدار استخراج هر بهره بردار با مقدار ذخائر وی و حریف وی می باشد. در مورد کشورهای اوپک ضریب مربوط به ذخایر اوپک مثبت شده و ضریب مربوط به ذخایر غیر اوپک منفی بدست آمده است، که با نتایج تئوری مطابقت دارد. همچنین این ضرایب برای کشورهای غیر اوپک مثبت بدست آمده که مطابق با انتظار می باشد.
همچنین مدل ارائه شده نشان میدهد، هر چه هزینه های بهره بردای حریف بیشتر باشد اثر فزاینده بر شیب ذخایر بهره بردار  خواهد داشت. با توجه به اینکه انتظار داریم هزینه های تولید در منطقه اوپک کمتر از سایر مناطق باشد، لذا انتظار داریم که در تابع مقدار استخراج شیب ذخایر اوپک بیشتر از کشورهای غیر اوپک بوده و لذا حساسیت اوپک به تغییر در حجم ذخائر بیشتر باشد. شواهد تجربی نشان میدهد شیب مربوطه برای اوپک 0.01 و برای کشوهای غیر اوپک 0.0002 میباشد، که تائیدی بر تئوری ارائه شده می باشد.
با توجه به نتایج ارائه شده می توان نتیجه گرفت که کمتر بودن نسبت R/P  برای کشورهای اوپک ناشی از بالا بودن در نرخ تنزیل برای این ناحیه می باشد. اگر چه اثر برتری هزینه ای اوپک، با توجه به تاثیر متضاد با نرخ تنزیل، می تواند به نزدیک شدن این نسب برای دو گروه بینجامد، ولی تفاوت زیاد این نسبت نشان دهنده غالب بودن اثر نرخ تنزیل می باشد. همچنین مدل ارائه شده نشان میدهد، در صورتی که ساختار  بازار به گونه ای باشد که ابتدا کشورهای غیر اوپک مقدار استخراج را تعیین کرده و سپس با توجه به مقدار استخراج این کشورها، اوپک به تعیین سطح استخراج خود بپردازد، این نسبت شدت بیشتری خواهد گرفت. لذا تفاوت فاحش در نسبت R/P برای این دو گروه که در شکل یک نشان داده شده است، می تواند ناشی از زمان واکنش هر یک از دو گروه باشد. 
همچنین با توجه به مطالب ارائه شده در فصل سوم، در مدل سازی ریسک تقاضا، اثر این ریسک تنها بر عرض از مبدا تابع تقاضا لحاظ شده و اثری مشابه بر روی بهره بردارن دارد. 

پیشنهادات تحقیق

طبق مطالب ارائه شده در فصل سوم، مدل ارائه شده با توجه به فرض برداشت در دو دوره زمانی  بررسی و بسط داده شد. لذا استفاده از الگوهائی که قدر ت توضیح دهندگی بیشتری در طول زمان داشته و تعیین کننده دوره برداشت باشند، می تواند از پیشنهادات جهت گسترش انجام پایان نامه اقتصاد حاضر باشد.
همانطور که در قسمت ارائه مدل گفته شد در مدل سازی ریسک تقاضا، اثر این ریسک تنها بر تابع تقاضای خطی و بر عرض از مبدا آن  لحاظ شده، که می تواند در پژوهش های آتی، با در نظر گرفتن اشکال متفاوت از تابع تقاضا به تحلیل اثر ریسک تقاضا بر رفتار هر یک از بهره برداران پرداخت، که با توجه به روابط بدست آمده انتظار داریم این اثر برای بهره برداران متقارن نبوده و بر ضریب ذخایر نیز تاثیر گذار باشد.
همچنین با توجه به اینکه تعامل میان دو بهره بردار در نظر گرفته شده است و روابط درون گروهی برای هر گروه بهره بردار می تواند بر نتایج تاثیر داشته باشد، لذا در نظر گرفتن روابط درون گروهی می تواند از دیگر موضوعات قابل گسترش انجام پایان نامه اقتصاد حاضر باشد.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با نحوه انجام پایان نامه اقتصاد با ما در ارتباط باشید.

۱۴۰۱/۰۳/۲۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

آموزش انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت استراتژیک سعی [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۷
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه پزشکی

آموزش انجام پایان نامه پزشکی

در راستای آموزش انجام پایان نامه پزشکی نمونه بحث و نتیجه گیری پایان نامه دند [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۶
|
سینا
آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان

آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان

در راستای آموزش انجام پايان نامه‌ي ارشد فرهنگ و زبان باستان در این بخش [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
گزیده ای از جدیدترین خبرها

گزیده ای از جدیدترین خبرها | کنکور 1402

در ادامه توجه شما را به گزیده ای از جدیدترین خبرهای علمی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۲۴
|
ابن سینا
آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور

آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور | اطلاعیه سازمان سنجش

در ادامه نظر شما را به جدیدترین آخرین اخبار علمی و پژوهشی کشور جلب می نماییم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۹
|
ابن سینا
آخرین اخبار

آخرین اخبار | زمان آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 1402

در ادامه با آخرین اخبار علمی پژوهشی کشور همراه شما هستیم. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۴
|
ابن سینا
اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور

اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور

در ادامه نظر شما را به اخبار جدید از دنیای علم و آموزش کشور جلب می کنیم. با ما همراه باشید. [...]

۱۴۰۱/۰۵/۱۱
|
ابن سینا
اخرین اخبار پژوهشی کشور

اخرین اخبار پژوهشی کشور

در ادامه نظر شما را به اخرین [...]

۱۴۰۱/۰۵/۰۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
آموزش پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
آموزش پایان نامه
آموزش چاپ مقاله
آموزش اکسپت مقاله
چاپ کتاب